Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра теоретичної і практичної філософії

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

 

___________________________

“______”_______________20___ р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 _______________Філософія історії та історіософія___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ____________8.030101 – філософія _________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________історія філософії_________________________________

(назва спеціалізації)

факультету ______________філософський_____________________________

 (назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2010


                                                       

 

«Філософія історії та історіософія»

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю філософія. „___” ________, 200__.- __ с.

 

Розробник: Шильман Михайло Євгенович, канд. філософських наук, ст. викладач

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р.

 

                         Завідувач кафедрою ____Карпенко І.В.____________________

 

                                                                _______________________ (__________________)

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

                                                                                                                                                                   

Протокол № ___ від.  “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

8.030101 – філософія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

філософія

 

Рік підготовки:

5-й

5-й

Загальна кількість годин - 90

Семестр

 

9-й

9-й

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магистр

 22 год.

10 год.

Практичні, семінарські

11 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

 57 год.

 год.

ІНДЗ:      год.

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -

 

 

 

 

 

 

 


 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів з різноманіттям філософських поглядів на сутність історії та специфіку історіографії, аналіз основних всесвітньо-історичних схем та питань історичної епістемології, порівняння модерних та постмодерних підходів до філософського осмислення історії

Завдання: сформування у студентів якомога повніше уявлення про спекулятивну, епістемологічну та нарративну філософію історії, навчити оперувати поняттями «історічний процес», «історія як текст», «історична наррація», «історизм» та ін.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію виникнення філософії історії, базові уявлення стосовно історії, класичні моделі та концепції історичного процесу, основні проблеми та підходи сучасної філософії історії.

вміти: порівнювати між собою різні філософсько-історичні конструкти, відрізняти модерні та постмодерні точки зору на історію, орієнтуватися у багатовекторному понятійному полі філософії історії. 

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Спекулятивна філософія історії

Тема 1. Особливості західного історичного мислення

Тема 2. Античне розуміння та християнське сприйняття історії

Тема 3. Просвітницька філософія історії: ідея «історичного прогресу»

Тема 4. Філософія історії І. Канта

Тема 5. Філософія історії Г.В.Ф. Гегеля

Модуль 2. Епістемологічна філософія історії

Тема 6. Критика гегелівської філософії історії: підстави та наслідки  

Тема 7. «Ідея історії» та «закони історії»: герменевтика та позитивізм

Тема 8. Структуралістська історія та лінгвістичний поворот в філософії історії

Тема 9. Текстуальна філософія історії: метафоричність історіографії

Тема 10. Нарративна філософія історії

 


4. Структура навчальної дисципліни

Назви

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Спекулятивна філософія історії

Тема 1. Особливості західного історичного мислення

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Античне розуміння та християнське сприйняття історії

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Тема 3. «Філософія історії» та ідея «історичного прогресу»

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Філософія історії І. Канта

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Тема 5. Філософія історії Г.В.Ф. Гегеля

4

2

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Разом за модулем 1

12

10

2

 

 

 

3

3

 

 

 

 

Модуль 2

Епістемологічна філософія історії

Тема 6. Критика гегелівської філософії історії: підстави та наслідки  

5

2

3

 

 

 

4

2

2

 

 

 

Тема 7. «Ідея історії» та «закони історії»: герменевтика та позитивізм

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. «Історія структур» та лінгвістичний поворот в філософії історії

2

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Тема 9. Текстуальна філософія історії: метафори історіографії

5

3

2

 

 

 

3

2

1

 

 

 

Тема 10. Нарративна філософія історії

5

3

2

 

 

 

3

2

1

 

 

 

Разом за модулем 2

21

12

9

 

 

 

11

7

4

 

 

 

Усього годин

33

22

11

 

 

 

14

10

4

 

 

 

 


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Філософсько-політичний та моральний ракурс всесвітньої історії Г.В.Ф. Гегеля

2

2

Критика спекулятивного поняття історії та історичного: «генеалогія» від Ф. Ніцше до М. Фуко

3

3

«Пере-мислення історії» (Дж. Коллінгвуд) vs. «історичне пояснення» (К. Гемпель)

2

4

«Метаісторія» Х. Вайта: «історія як текст»

2

5

Філософсько-історична нарратологія Ф. Анкерсміта

2

                                                                                                             

6. Теми практичних  занять

         Не передбачено

 

7. Теми лабораторних  занять

         Не передбачено

 

8. Самостійна  робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Фундаментальні історіософські моделі, схеми та проекти

 

2

Трансформація поняття «минуле» в історії західноєвропейської філософії

 

3

Успіхи, проблеми та кризи професійної історіографії

 

4

Епістемологія історії vs. Історична епістемологія

 

 

Разом

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

За бажанням студента.

 

10. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота.                                        

 

11. Методи контролю

Два модульно-рейтингових контрольних роботи (5 та 11 тижні навчання), іспит (січень поточного навчального року).

                                                                      


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

семестровий

контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

40

100

Теми 1–5

Теми 6–10

25

35

Форма модульного контролю – письмова робота. Мінімально достатня для зарахування модуля 1 кількість балів – 15; модуля 2 – 20 балів. Умова допуску до підсумкового семестрового контролю – два зарахованих модуля (не менш 35 балів)

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно 

 

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

 

                                      13. Методичне забезпечення

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры/ Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. – М.: «Прогресс-Традиция», 2003.

2. Мегилл А. Историческая эпистемология. –М.: «Канон+», 2007.

3. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч. в 2 тт. Т.1. –М.: «Мысль», 1990. – 831 с. –С. 158-230.

4. Фуко М. Ницще, генеалогия, история // Альманах «Ступени», № 1 (11) 2000. –СПб.: «Алетейя». –С. 103-121

5. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. –Екатеринбург: «Изд-во Уральского ун-та». –2002.

 

Допоміжна

1. Губин В.Д., Стрелков В.И. Власть истории: Очерки по истории философии истории. –М.: РГГУ, 2007.

2. Сыров В.Н. Расцвет и закат европейской философии истории. –Томск: НПТ «Курсив», 1997.

3. Сергейчик Е.М. Философия истории. –СПб.: Изд-во «Лань», 2002.

 

15. Інформаційні ресурси

 

1. http://abuss.narod.ru/biblio.htm

Rambler's Top100
Hosted by uCoz