Міністерство освіти і науки України

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада

 

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Перший проректор

 

 

___________________________

 

“______”_______________20  __ р.

 

 

 

 

 

                

Робоча програма навчальної дисципліни

Філософія

 

 

 

спеціальність (напрям) 0203 – гуманітарні науки

спеціалізація 6.020302 – «філологія»

факультет іноземних мов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 / 2019 навчальний рік


 

 

Програму рекомендовано до затвердження вченою радою філософського факультету

 

“_______”  __________________ 2016 року, протокол №__

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Шильман Михайло Євгенович, кандидат філософських наук, доцент

 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету

 

Протокол від “____”________________2018 року № ___

 

                         Завідувач кафедри проф. Перепелиця О.М.

 

                                                                _______________________ __________________

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

 

Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов

 

Протокол від “____”________________2018 року № ___

 

                         Голова методичної комісії доц. Варенко Т.С.

 

                                                                _______________________ __________________

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

                        

 

 

 


Вступ

 

Програма навчальної дисципліни «Філософія» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки

 

Бакалаврів

спеціальність (напрям) 0203 – гуманітарні науки

спеціалізація 6.020302 – «філологія»

 

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є складання цілісного уявлення про специфіку філософії як форми вільного мислення, ознайомлення студентів з історією філософської думки, основними філософськими поняттями, концептами, системами і персоналіями.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є намір проілюструвати фундаментальність філософських питань, показати методологічну роль філософського знання в розв’язанні онтологічних і гносеологічних проблем буття, активізувати здібності студентів до логічного мислення та самостійного аналізу явищ суспільного життя.

 

1.3. Кількість кредитів – 4\3

 

1.4. Загальна кількість годин – 120\90

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

 

Нормативна

 

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки

2-й

2\3-й

Семестр

III

IV\V

Лекції

32 год.

10 год.

Практичні, семінарські заняття

16 год.

6 год.

Лабораторні заняття

 год.

 год.

Самостійна робота

66 год.

74 год.

Індивідуальні завдання

год.

 

1.6. Заплановані результати навчання:

– знати предмет філософії, її структуру, гуманістичний зміст, категоріальний апарат, напрямки і основні стани розвитку східноєвропейської філософії, сучасні тенденції філософської думки.

– вміти ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами, аналізувати соціально-політичні та економічні проблеми буття, формувати самостійний стиль мислення і власну світоглядну позицію, ґрунтовано мислити, використовувати основні філософські терміни, опанувати філософську літературу

 


2. Тематичний план навчальної дисципліни

 

Розділ 1. Поняття філософського знання та вступ до метафізики

Тема 1. Що таке філософія?

Визначення філософії. Філософія як нескінченне запитування. Філософія як «нічийна земля». Грецькі підстави європейської філософії. Філософія як «любов до мудрості». Специфіка філософського мови. Філософське мислення vs. мислення міфологічне. Філософські теми і дисципліни. «Необхідність філософії».

 

Тема 2. Давньогрецький початок західноєвропейської філософії

Загальна характеристика давньогрецької філософії; зміст, метод, мета. Проблеми фюзису і космосу. Пошуки першооснови. Концепти Фалеса і Анаксимандра. Піфагор: число як першооснова. Геракліт: становлення, мінливість і рухливість як атрибут реальності. Парменід про шляхи пізнання і бутті.

 

Тема 3. Філософія Сократа

Рух софістів. Протагор: «людина є міра всіх речей». Сократ: пошук людської мудрості. «Пізнай самого себе». Розумна душа. Доброчесність як знання. Етика Сократа. Діалектика. Сократичний діалог.

 

Тема 4. Філософія Платона

Платон і Сократ. Платонівська «міфологія». Поняття надчуттєвого. Істинне \ неістинне буття. Ідея, світ ідей, благо, душа. Пізнання як згадування. Філософія як любов. Метафора печери. Ставлення душі і тіла. Вчення про ідеальну державу.

 

Тема 5. Філософія Аристотеля

«Перша філософія». Визначення філософії. Метафізика. Пізнання буття. Причини. Категорії буття. Поняття першо-двигуна. Матерія, форма, субстанція. Вчення про душу. Вчення про державу.

 

Розділ 2. Філософування у вірі та відкриття суб’єкта

Тема 6. Філософія Середніх віків і доби Відродження

Філософствування у вірі і проти віри. Віра і розум. Біблійні поняття філософського плану. Схоластика. Філософія і теологія. Рух гуманістів. Концепт «універсального людини». Неоплатонізм і натурфілософія Відродження. Вчення Н. Макіавеллі.

 

Тема 7. Філософія Нового Часу

«Наукова революція» XVII століття. Інструментальний характер нової науки. Досвід, експеримент, доказ. Методологічні правила І. Ньютона. Ф. Бекон: наукова філософія в контексті «відновлення наук». Теорія «ідолів». Цілі нової науки. Читання «книги природи». Дослідник-інтерпретатор.

 

Тема 8. Відкриття суб’єкта: філософія Р. Декарта

Метафізичні підстави філософії Р. Декарта. Простір і матерія. Пошук методу. Радикальне сумнів. Правила для керівництва розуму. Річ мисляча й річ протяжна. Вроджені, придбані та створені ідеї. Механіцизм. Філософія як гносеологія. «Культ розуму» і філософія епохи Просвітництва.

 

Розділ 3. Трансцендентальна та критична філософія

Тема 9. «Коперніканська революція» І. Канта

Загальний план кантівської філософії. Природа пізнаваного об'єкта. Апріорне і апостеріорне. Простір і час. Феномен і ноумен. Наукове пізнання. Категорії розуму та ідеї розуму. Судження і умовиводи. Здатність до метафізики. Антиномії розуму. Соціально-філософські аспекти філософії І. Канта.

 

Тема 10. Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Гегеля

Реальність як дух, процес, діяльність, прогрес. Діалектика. Спекулятивне мислення. Функції розуму і розуму. «Зняття». Поняття. Людина як самосвідомість. Реалізація самосвідомості. Діалектика «раба» і «пана». Вчення про державу. Моральна ідея і прогрес свободи. Всесвітня історія як суд світового духу.

 

Тема 11. Філософські ідеї другої пол. XIX – першої пол. XX століть

Почала некласичної філософії. Ф. Ніцше: «переоцінка цінностей» і «Генеалогія моралі». З. Фрейд: відкриття «несвідомого». Ф. де Соссюр: початок структурної лінгвістики.

 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1

Поняття філософського знання та вступ до метафізики

Тема 1. Що таке філософія?

4

2

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Тема 2. Давньогрецький початок західноєвропейської філософії

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Тема 3. Філософія Сократа

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Філософія Платона

4

2

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Тема 5. Філософія Аристотеля

5

3

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Разом за розділом 1

17

11

6

 

 

 

6

4

2

 

 

 

Розділ 2

Філософування у вірі та відкриття суб’єкта

Тема 6. Філософія Середніх віків і доби Відродження

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Філософія Нового Часу

2

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

Тема 8. Відкриття суб’єкта: філософія Р. Декарта

5

3

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Разом за розділом 2

11

7

4

 

 

 

4

2

2

 

 

 

Розділ 3

Трансцендентальна та критична філософія

Тема 9. «Коперніканська революція» І. Канта

6

4

2

 

 

 

4

2

2

 

 

 

Тема 10. Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Гегеля

6

4

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Тема 11. Філософські ідеї 2 пол. XIX – 1 пол. XX століть

8

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом 3

22

14

6

 

 

 

6

4

2

 

 

 

Усього годин

48

32

16

 

 

 

16

10

6

 

 

 

 

4. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна

заочна

1

Філософія як потреба розуму і прагнення до істини (М. Гайдеггер)

2

2

2

Платон: піднесення душі, яка пізнає («міф про печеру»)

2

 

3

Структура пізнання у філософії Аристотеля («Метафізика»)

2

 

4

Дискурс істини у середньовічній філософії (Фома Аквінський)

2

 

5

Становлення нової європейської філософії (Р. Декарт)

2

2

6

Кантівське тлумачення філософії Просвітництва (І. Кант)

3

2

7

Діалектика «пана» і «раба» (Г.В.Ф. Гегель)

3

 

 

Разом

16

6

 

5. Завдання для самостійної роботи

з/п

Назва теми

Кількість годин

денна

заочна

1

Розв’язання проблеми співвідношення розуму та віри у ренесансному філософуванні

16

20

2

Теорії «суспільного договору», ідея прогресу та світська точка зору на історію в культурі філософування Просвітництва

20

24

3

Філософія, соціологія та гуманітарні науки першої половини XX ст.

10

15

4

Філософськи аспекти психоаналізу

10

15

 

Разом

66

74