Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра теоретичної і практичної філософії

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

 

___________________________

“______”_______________20___ р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 __________Філософія___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________6.020302 – філологія ________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ____________ філологія _______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації____________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету ______________ іноземних мов _______________________

 (назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2012


                                                       

 

«Філософія»

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ___________. „___” ________, 200__.- __ с.

 

Розробник: Шильман Михайло Євгенович, канд. філософських наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р.

 

                         Завідувач кафедрою ____Карпенко І.В.____________________

 

                                                                _______________________ (__________________)

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

                                                                                                                                                                    

Протокол № ___ від.  “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.020302 – філологія (шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність

(професійне

спрямування):

філологія

 

 

Рік підготовки:

2-й

2-й

Загальна кількість годин - 108

Семестр

 

3-й

3-й

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 36 год.

12 год.

Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

54 год.

90 год.

ІНДЗ:      год.

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,0

для заочної форми навчання – 0,2

 

 

 

 

 

 

 


 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: дати уявлення про специфіку філософії як форми вільного мислення, ознайомити студентів з історією філософської думки, основними філософськими поняттями, концептами, системами і персоналіями.

Завдання: проілюструвати фундаментальність філософських питань, показати методологічну роль філософського знання в розв’язанні онтологічних і гносеологічних проблем буття, активізувати здібності студентів до логічного мислення та самостійного аналізу явищ суспільного життя.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: предмет філософії, її структуру, гуманістичний зміст, категоріальний апарат, напрямки і основні стани розвитку східноєвропейської філософії, сучасні тенденції філософської думки.

вміти: ідентифікувати філософські тексти з певними поглядами, аналізувати соціально-політичні та економічні проблеми буття, формувати самостійний стиль мислення і власну світоглядну позицію, ґрунтовано мислити, використовувати основні філософські терміни, опанувати філософську літературу

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Поняття філософського знання та вступ до метафізики

Тема 1. Що таке філософія?

Тема 2. Давньогрецький початок західноєвропейської філософії

Тема 3. Філософія Сократа

Тема 4. Філософія Платона

Тема 5. Філософія Аристотеля

Модуль 2. Філософування у вірі та відкриття суб’єкта

Тема 6. Ідеї Біблії на тлі грецького філософствування

Тема 7. Філософія Середніх віків і доби Відродження

Тема 8. Філософія Нового Часу

Тема 9. Відкриття суб’єкта: філософія Р. Декарта

Тема 10. Досягнення та наслідки картезіанства

Модуль 3. Трансцендентальна та критична філософія

Тема 11. «Коперніканська революція» І. Канта

Тема 12. Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Гегеля

Тема 13. Філософські ідеї другої пол. XIX – першої пол. XX століть

 


4. Структура навчальної дисципліни

Назви

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Поняття філософського знання та вступ до метафізики

Тема 1. Що таке філософія?

4

2

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Тема 2. Давньогрецький початок західноєвропейської філософії

2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Тема 3. Філософія Сократа

2,5

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Тема 4. Філософія Платона

3

2

1,5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Тема 5. Філософія Аристотеля

4,5

4

1,5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Разом за модулем 1

16

12

6

 

 

 

 

6

2

 

 

 

Модуль 2

Філософування у вірі та відкриття суб’єкта

Тема 6. Ідеї Біблії на тлі грецького філософствування

2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Тема 7. Філософія Середніх віків і доби Відродження

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Філософія Нового Часу

3

2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Відкриття суб’єкта: філософія Р. Декарта

5

4

2,5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Тема 10. Досягнення та наслідки картезіанства

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 2

16

12

6

 

 

 

 

2

2

 

 

 


 

Модуль 3

Трансцендентальна та критична філософія

Тема 11. «Коперніканська революція» І. Канта

6

4

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Тема 12. Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Гегеля

6

4

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Тема 13. Філософські ідеї 2 пол. XIX – 1 пол. XX століть

4

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Разом за модулем 3

16

12

6

 

 

 

 

4

2

 

 

 

Усього годин

48

36

18

 

 

 

 

12

6

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Філософія як потреба розуму і прагнення до істини (Б. Рассел, Х. Ортега-и-Гассет, М. Гайдеггер)

2

2

«Душа» в філософії Сократа, платонівське обґрунтування метафізики, структура пізнання в філософії Аристотеля

4

3

Співвіднесеність і співвідношення теології та філософії у середньовічному та ренесансному дискурсі (Фома Аквінський, Пико делла Мирандола)

2

4

Новий час : відновлення наук та становлення нової філософії (Ф. Бекон, Р. Декарт)

4

5

Філософія Просвітництва про розумну людину, суспільство та свободу (Ж.-Ж. Руссо, І. Кант)

3

6

Діалектика «пана» і «раба» (Г.В.Ф. Гегель)

3

                                                                                                            

6. Теми практичних  занять

         Не передбачається

 

7. Теми лабораторних  занять

         Не передбачається

 


8. Самостійна  робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Розв’язання проблеми співвідношення розуму та віри у контексті патристики та схоластики

 

2

«Культ Розуму», ідея прогресу та світська точка зору на історію в культурі філософування Просвітництва

 

3

Філософія та гуманітарні науки першої половини XX ст.

 

4

Філософськи аспекти психоаналізу

 

 

Разом

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

За бажанням студента.

 

10. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота.                                        

 

11. Методи контролю

Три модульно-рейтингових контрольних роботи (5, 12 та 17 тижні навчання), іспит (січень поточного навчального року).

                                                                      

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

семестровий

контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

40

100

Теми 1–5

Теми 6–10

Теми 11-13

20

20

20

Форма модульного контролю – письмова робота. Мінімально достатня для зарахування модуля кількість балів – 10. Умова допуску до підсумкового семестрового контролю – три зарахованих модуля (не менш 30 балів)

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно 

 

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

 

                                     


13. Методичне забезпечення

Сухина В.Ф., Кислюк К.В. Практикум по философии. –Х., 2001.

Арутюнов В.Х., Демченко М.М., Йосипенко С.Л. Філософія: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни., 2001.

Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособ. для студ. вузов., 2001.

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. –СПб., 1996-1997. Т. 1-4.

2. Марков Б.В. Философия: Учеб. пособие. –СПб.: Изд-во «Бельведер», 2003.

 

Допоміжна

1. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия: dtv-Atlas. –М.: Рыбари, 2002.

2. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. –М.: Академический проект, 2005.

3. Канке В.А. Философия: Учебное пособие. –М.: Логос, 2001.

 

Rambler's Top100
Hosted by uCoz