Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра теоретичної і практичної філософії

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

 

___________________________

“______”_______________20___ р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 _____________Філософія доби Відродження___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______6.020301 – філософія_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ___________6.020301 – філософія_______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________історія філософії_____________________________

(назва спеціалізації)

  факультету ____________філософський___________________

 (назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2010


                                                       

 

«Філософія доби Відродження»

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю філософія. „___” ________, 200__.- __ с.

 

Розробник: Шильман Михайло Євгенович, канд. філософських наук, ст. викладач

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р.

 

                         Завідувач кафедрою ____Карпенко І.В.____________________

 

                                                                _______________________ (__________________)

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

                                                                                                                                                                    

Протокол № ___ від.  “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.020301 – філософія

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

філософія

 

Рік підготовки:

2-й

2-й

Загальна кількість годин - 115

Семестр

 

4-й

4-й

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 34 год.

16 год.

Практичні, семінарські

34 год.

6 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

47 год.

 год.

ІНДЗ:      год.

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -

 

 

 

 

 

 

 


 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів з основними філософськими ідеями, концепціями та підходами, що характеризують в контексті історії західноєвропейської філософії добу Відродження

Завдання: формування у студентів вичерпного уявлення про специфіку ренесансного філософування у різноманітті його філософсько-антропологічних, етичних, гносеологічних та онтологічних аспектів

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: базові поняття, терміни та найбільш вагомі концепції, що діють у філософії доби Відродження; основні теми та стилі ренесансного філософування; сучасні оцінки філософської спадщини доби Відродження.

вміти: читати та аналізувати спеціальні філософські тексти; орієнтуватися у понятійному апараті ведучих філософів; порівнювати ренесансні філософські концепції з філософськими концепціями Середньовіччя та Нового часу. 

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Ідеологія гуманізму та неоплатонізм Кватроченто

Тема 1. Межі, прикмети и смисли «доби Відродження»

Тема 2. Моральний універсалізм гуманістичної філософії

Тема 3. Реабілітація тілесності в християнському епікуреїзмі

Тема 4. Флорентійський неоплатонізм

Тема 5. Філософія Миколая Кузанського

Тема 6. Містико-філософська антропологія Піко делла Мірандоли

Модуль 2. Практична філософія Ренесансу

Тема 7. Історико-політичний реалізм Ніколо Макіавеллі

Тема 8. «Філософія Христа» Еразма Роттердамського

Тема 9. Моделювання соціального ідеалу в утопіях XVI століття

Тема 10. Філософське підґрунтя руху Реформації

Тема 11. Гносеологічний скептицизм Мішеля Монтеня

Модуль 3. Натурфілософія, природознавство та окультизм XVI ст.

Тема 12. Дослідне знання та філософія природи

Тема 13. Натуралістичні підвалини «окультної філософії»

Тема 14. Філософія Джордано Бруно

Тема 15. Інспекція та ретроспекція Ренесансу

 


4. Структура навчальної дисципліни

Назви

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Ідеологія гуманізму та неоплатонізм Кватроченто

Тема 1. Межі, прикмети і смисли «доби Відродження»

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Моральний універсалізм гуманістичної філософії

4

2

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Тема 3. Реабілітація тілесності в християнському епікуреїзмі

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Флорентійський неоплатонізм

4

2

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Тема 5. Філософія Миколая Кузанського

8

4

4

 

 

 

4

2

2

 

 

 

Тема 6. Містико-філософська антропологія Піко делла Мірандоли

4

2

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Разом за модулем 1

28

14

14

 

 

 

10

8

2

 

 

 

Модуль 2

Практична філософія Ренесансу

Тема 7. Історико-політичний реалізм Ніколо Макіавеллі

4

2

 

 

 

2

4

2

2

 

 

 

Тема 8. «Філософія Христа» Еразма Роттердамського

4

2

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

Тема 9. Моделювання соціального ідеалу в утопіях XVI століття

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Філософське підґрунтя руху Реформації

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Гносеологічний скептицизм Мішеля Монтеня

4

2

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

Разом за модулем 2

20

10

 

 

 

10

8

6

2

 

 

 


 

Модуль 3

Натурфілософія, природознавство та окультизм XVI ст.

Тема 12. Дослідне знання та філософія природи

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Натуралістичні підвалини «окультної філософії»

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Філософія Джордано Бруно

8

4

 

 

 

4

4

2

2

 

 

 

Тема 15. Інспекція та ретроспекція Ренесансу

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 3

20

10

 

 

 

10

4

2

2

 

 

 

Усього годин

68

34

 

 

 

34

22

16

6

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Межі, прикмети і смисли «доби Відродження»

2

2

Моральний універсалізм гуманістичної філософії

2

3

Реабілітація тілесності в християнському епікуреїзмі

2

4

Флорентійський неоплатонізм

2

5

Філософія Миколая Кузанського

4

6

Містико-філософська антропологія Піко делла Мірандоли

2

7

Історико-політичний реалізм Ніколо Макіавеллі

2

8

«Філософія Христа» Еразма Роттердамського

2

9

Моделювання соціального ідеалу в утопіях XVI століття

2

10

Філософське підґрунтя руху Реформації

2

11

Гносеологічний скептицизм Мішеля Монтеня

2

12

Дослідне знання та філософія природи

2

13

Натуралістичні підвалини «окультної філософії»

2

14

Філософія Джордано Бруно

4

15

Інспекція та ретроспекція Ренесансу

2

                                                                                                            

6. Теми практичних  занять

Не передбачено

 

7. Теми лабораторних  занять

Не передбачено

 


8. Самостійна  робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Історико-політичні засади антропоцентризму та гуманістичного світогляду

5

2

Релігійне та культурне підґрунтя ренесансних пошуків «універсальної релігії» та «універсальної людини»

6

3

Аристотелізм доби Відродження

10

4

Філологічна діяльність гуманістів: початок філософії мови

8

5

Філософсько-теологічні аспекти Реформації

8

7

Експериментально-наукове мислення наприкінці Ренесансу

10

 

Разом

47

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

За бажанням студента.

 

10. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота.                                        

 

11. Методи контролю

Три модульно-рейтингових контрольних роботи (5, 12 та 17 тижні навчання), іспит (червень поточного навчального року).

                                                                      

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

семестровий

контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

40

100

Теми 1–6

Теми 7–11

Теми 12-15

20

20

20

Форма модульного контролю – письмова робота. Мінімально достатня для зарахування модуля кількість балів – 10. Умова допуску до підсумкового семестрового контролю – три зарахованих модуля (не менш 30 балів)

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно 

 

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

 


 

                                      13. Методичне забезпечення

Шильман М. Философия эпохи Возрождения: Комплекс уч.-метод. материалов. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 48  с.

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. –М., 1980.

2. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. –М., 1984.

3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. –СПб., 1996. Т. 2, 3.

4. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV веков. –М., 1977.

5. История философии: Энциклопедия. –Мн., 2002.

 

Допоміжна

1. Гусєв В.І. Філософія доби Відродження. –К., 1993.

2. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. –М., 1986.

3. Сергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма. –СПб., 2007.

4. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). Под ред. Л.М. Брагиной. –М., 1985.

5. Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения. Сост. С.В. Перевезенцев. –М., 2001.

6. Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. –М., 1996.

 

 

15. Інформаційні ресурси

1. http://abuss.narod.ru/studing.htm

Rambler's Top100
Hosted by uCoz