1. Назва курсу: ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

2. Опис змісту курсу, його складових тем: Навчальна дисципліна «Філософія доби Відродження» поглиблює та розширює знайомство студентів з історією західноєвропейської філософії, а також аналізує типи ренесансного філософування.

Модуль 1. Ідеологія гуманізму та неоплатонізм Кватроченто

          Тема 1. Межі, прикмети и смисли «доби Відродження»

          Тема 2. Моральний універсалізм гуманістичної філософії

          Тема 3. Реабілітація тілесності в християнському епікуреїзмі

          Тема 4. Флорентійський неоплатонізм

          Тема 5. Філософія Миколая Кузанського

          Тема 6. Містико-філософська антропологія Піко делла Мірандоли

                   Модуль 2. Практична філософія Ренесансу

          Тема 7. Історико-політичний реалізм Ніколо Макіавеллі

          Тема 8. «Філософія Христа» Еразма Роттердамського

          Тема 9. Моделювання соціального ідеалу в утопіях XVI століття

          Тема 10. Філософське підґрунтя руху Реформації

          Тема 11. Гносеологічний скептицизм Мішеля Монтеня

                   Модуль 3. Натурфілософія, природознавство та окультизм XVI ст.

          Тема 12. Дослідне знання та філософія природи

          Тема 13. Натуралістичні підвалини «окультної філософії»

          Тема 14. Філософія Джордано Бруно

Тема 15. Інспекція та ретроспекція Ренесансу

3. Рівень курсу:

Попередні умови: знання античної та середньовічної філософії.

Цілі та завдання: мета курсу – ознайомлення студентів з основними філософськими ідеями, концепціями та підходами, що характеризують – в контексті історії західноєвропейської філософії – добу Відродження. Завдання курсу – формування у студентів вичерпного уявлення про специфіку ренесансного філософування у різноманітті його філософсько-антропологічних, етичних, гносеологічних та онтологічних аспектів. 

Бібліографія:

1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. –М., 1980.

2. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. –М., 1984.

3. Гусєв В.І. Філософія доби Відродження. –К., 1993.

4. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. –М., 1986.

5. Сергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма. СПб., 2007.

4. Обов’язковий чи вибірковий курс: курс обов’язковий.

5. Викладацький склад: Шильман Михайло Євгенович, кандидат філософських наук, ст. викладач кафедри теоретичної і практичної філософії

6. Тривалість вивчення курсу: Навчальний курс викладається студентам 2-го курсу філософського факультету зі спеціальності «Філософія» в 4 семестрі (4 години на тиждень протягом 17 тижнів).

Кількість кредитів, академічні години загальні та за видами занять і самостійною роботою: 3 кредити ECTS (115 год.); із них – 34 год. лекцій, 34 год. семінарських занять, 47 год. самостійної роботи студентів.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота. Передбачена форма контролю – іспит.

8. Система оцінювання: три модульно-рейтингових контрольних роботи (5, 12 та 17 тижні навчання), іспит (червень поточного навчального року). Оцінювання проводиться за національною системою (5-ти бальна шкала оцінювання) та за системою ECTS.

9. Мова викладання: Російська

Rambler's Top100
Hosted by uCoz