1. Назва курсу: СТРУКТУРАЛІЗМ ТА ПОСТ-СТРУКТУРАЛІЗМ

2. Опис змісту курсу, його складових тем: Навчальна дисципліна «Структуралізм та пост-структуралізм» знайомить студентів зі становленням сучасних форм некласичної філософії, а також з різноманіттям її концептів та методів.

                    Модуль 1. Філософські стратегії структуралізму

          Тема 1. Історія структуралістського руху та базові принципи структуралістської методології гуманітарних наук.

          Тема 2. Структурна лінгвістика: розрізнення «язика» та «мови» (Ф. де Соссюр); поняття «система» та «структури» в аналітиці язика (Е. Бенвеніст).

          Тема 3. Структурна антропологія К. Леві-Стросса: пошук цілісної єдності «відношень» та «розрізнень»

          Тема 4. Структуралізм в соціальній філософії (Л. Альтюссер), психоаналізі (Ж. Лакан), історії (Ф. Бродель).

                    Модуль 2. Філософські дискурси пост-структуралізму

          Тема 5. Структуралістське літературознавство Р. Барта та перехід до пост-структуралізму: від «твору» к «тексту», від «структури» к «структурації».

          Тема 6. Епістемологічний структуралізм та пост-структуралізм М. Фуко: від «пізнавальних структур» к «археології знання» та «дискурсивним практикам».

          Тема 7. Пост-структуралізм Ж. Дерріда: від «розрізнення» к «розрізнянню».

3. Рівень курсу:

Попередні умови: знання класичної західноєвропейської філософії.

Цілі та завдання: мета курсу – ознайомлення з найбільш вагомими напрямками структуралістської думки, найважливішими концептами, базовими поняттями та термінами. Завдання курсу – формування у студентів вичерпного уявлення про образ мислення та клімат ідей однієї з найбільш впливової теоретичної та ідеологічної течії сучасної філософії. 

Бібліографія:

1. Ильин И.И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. –М., 1996.

2. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней. –СПб., 1997.

3. Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм? // Марсель Пруст и знаки. –СПб., 1999.

4. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. –СПб., 1998.

5. Дьяков А.В. Проблема субъекта в пост-структуралистской перспективе. М., 2005.

4. Обов’язковий чи вибірковий курс: курс обов’язковий.

5. Викладацький склад: Шильман Михайло Євгенович, кандидат філософських наук, ст. викладач кафедри теоретичної і практичної філософії

6. Тривалість вивчення курсу: Навчальний курс викладається студентам 4-го курсу філософського факультету зі спеціальності «Філософія» в 8 семестрі (3 години на тиждень протягом 10 тижнів).

Кількість кредитів, академічні години загальні та за видами занять і самостійною роботою: 1,5 кредити ECTS (54 год.); із них – 20 год. лекцій, 10 год. семінарських занять, 24 год. самостійної роботи студентів.

7. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота. Передбачена форма контролю – залік.

8. Система оцінювання: дві модульно-рейтингових контрольних роботи (5 та 10 тижні навчання), залік (квітень поточного навчального року). Оцінювання проводиться за національною системою (5-ти бальна шкала оцінювання) та за системою ECTS.

9. Мова викладання: Російська

Rambler's Top100
Hosted by uCoz