Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра теоретичної і практичної філософії

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

 

___________________________

“______”_______________20___ р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 _____________Соціальна філософія___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.030104 – політологія_______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації____________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету ______________соціологічний_____________________________

 (назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2010


                                                       

 

«Соціальна філософія»

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю політологія. „___” ________, 200__.- __ с.

 

Розробник: Шильман Михайло Євгенович, канд. філософських наук, ст. викладач

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р.

 

                         Завідувач кафедрою ____Карпенко І.В.____________________

 

                                                                _______________________ (__________________)

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

                                                                                                                                                                    

Протокол № ___ від.  “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

   6.030104 політологія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне

спрямування):

політологія

 

Рік підготовки:

2-й

 

Семестр

 

Загальна кількість годин - 126

4-й

 

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 26 год.

год.

Практичні, семінарські

24 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

75 год.

 год.

ІНДЗ:      год.

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,66

для заочної форми навчання -

 

 

 

 

 

 

 


 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів з історичним та концептуальним різноманіттям філософських підходів до проблем генезису та функціонування суспільства, його складових та інституцій; демонстрація ефективності філософського аналізу соціуму та ролі філософського знання у розв’язуванні соціальних питань сучасності.

Завдання: сформування у студентів цілісне уявлення про історію та теорію соціально-філософської думки, про розбіжності модерної та постмодерної соціальної філософії, про соціальний вимір філософії історії.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію соціальної філософії, класичні, некласичні та пост-некласичні уявлення стосовно соціуму, його природи, устрою та перспектив розвитку

вміти: порівнювати між собою різні філософсько-історичні конструкти, відрізняти модерні та постмодерні точки зору на історію, орієнтуватися у багатовекторному понятійному полі філософії історії. 

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Класична соціальна філософія

Тема 1. Дисциплінарна своєрідність соціальної філософії: предмет і проблематика

Тема 2. Соціальний порядок та простір соціального

Тема 3. Соціальний устрій як штучний раціональний конструкт

Тема 4. Соціальна філософія в формі філософії права

Тема 5. Модерна соціальна філософія

Модуль 2. Соціальна філософія (пост)сучасності

Тема 6. Соціальне філософствування та філософія історії  

Тема 7. Некласичне соціальне філософування

Тема 8. Постмодерна соціальна філософія

Тема 9. Соціальна філософія і «кінець соціального»

 


4. Структура навчальної дисципліни

Назви

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Класична соціальна філософія

Тема 1. Дисциплінарна своєрідність соціальної філософії: предмет і проблематика

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Соціальний порядок та простір соціального

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Соціальний устрій як штучний раціональний конструкт

6

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Соціальна філософія в формі філософії права

8

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Модерна соціальна філософія

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 1

24

14

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

Соціальна філософія (пост)сучасності

Тема 6. Соціальне філософствування та філософія історії  

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Некласичне соціальне філософування

8

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Постмодерна соціальна філософія

8

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Соціальна філософія і «кінець соціального»

6

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 2

26

12

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

50

26

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Античне розуміння природи соціального в термінах «держави» та «блага»

2

2

Християнський пошук принципів справедливого суспільства: між природою, мораллю та політикою

2

3

Держава, соціальний стрій, право та свобода в контексті теорій «суспільного договору»

4

4

«Всесвітньо-громадянський стан» та умови установлення «вічного миру»

2

5

Діалектика «сім’ї» – «громадського суспільству» – «держави»

2

6

Соціальні аспекти філософсько-історичних моделювань

2

7

Поняття суспільства як системи в термінах «самовідтворення» та «комунікації»

2

8

Аналіз соціальності в контексті поняття «біовлада»

2

9

«Карнавалізація» соціального простору

2

10

«Масове суспільство» як «кінець соціального»

2

11

Від дисциплінарного суспільства к «суспільствам контролю»

2

                                                                                                            

6. Теми практичних  занять

         Не передбачено

 

7. Теми лабораторних  занять

         Не передбачено

 

8. Самостійна  робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Платонівський проект «ідеальної держави»

 

2

Погляд на світські цінності та соціальний устрій з точки зору релігійної свідомості

 

3

Соціальна філософія в формі моральної філософії

 

4

Осмислення низки «народ» – «публіка» – «маса» в філософії XX століття

 

5

Практичні соціальні наслідки «стану постмодерну»

 

6

Взаємини соціальної філософії, політичної філософії та філософії політики

 

 

Разом

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

За бажанням студента.

 


10. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота.                                        

 

11. Методи контролю

Два модульно-рейтингових контрольних роботи (8 та 17 тижні навчання), іспит (червень поточного навчального року).

                                                                      

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

семестровий

контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

40

100

Теми 1–5

Теми 6–10

25

35

Форма модульного контролю – письмова робота. Мінімально достатня для зарахування модуля 1 кількість балів – 15; модуля 2 – 20 балів. Умова допуску до підсумкового семестрового контролю – два зарахованих модуля (не менш 35 балів)

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно 

 

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

 

                                      13. Методичне забезпечення

 

14. Рекомендована література

Базова

Конев В.А. Социальная философия: учеб. пособие. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2006.

Ивин А.А. Основы социальной философии: Учеб. пособие для вузов. –М., 2005.

 

Допоміжна

Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов. –М: Академический Проект, 2001.

Конев В.А. Онтологические особенности мира человека: Учебное пособие. –Самара: Изд-во «Самарский університет», 2003.

 

15. Інформаційні ресурси

 

1. http://abuss.narod.ru/studing.htm

Rambler's Top100
Hosted by uCoz