Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Баба-лик, 3. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. - Львів: Літопис, 2002. - 304 с: іл.


 

Вільгельм фон ГУМБОЛЬДТ Wilhelm von HUMBOLDT


 

Вільгельм Крістіян Карл Фердінанд фон Гумбольдт щасливо поєднував ролі вченого і державного діяча. Як учений вивчав філологію, філософію, літерату­ру та історію; як державний діяч трива­лий час представляв уряд Пруссії у ба­гатьох країнах і провів важливі реформи освітньої системи.

Вільгельм фон Гумбольдт (1767-1835) народився у Потсдамі в аристократичній родині: його батько був камергером Фрід­ріха Великого, пізніше став близьким другом наступника — Фрідріха Віль­гельма II (1786-1797). Гумбольдт зростав у придворному оточенні, близьке знайомство з яким допомогло йому втілити програми ре­форм за часів правління Фрідріха Вільгельма НІ, правнука Фрідріха Великого (1797-1840).

Гумбольдт відвідував лекції в університетах Ґьоттінґена і Франк-фурту-на-Одрі. Він почав вивчати античну класику у Крістіяна Ґот-лоба Гайне, дослідника античности й археолога. Від 1794 до 1797 року жив у Єні, де познайомився з Шіллером і Ґете. Провів чотири роки у Парижі, вивчаючи французьку культуру, мандрував Еспа-нією і баскськими провінціями. У цей час почав серйозно вивчати мови і культури різних народів, матеріяли про яких брав у свого брата Александра фон Гумбольдта, відомого мандрівника і вченого. Найбільше на молодого Гумбольдта вплинули Фрідріх Авґуст Вольф і Фрідріх Шіллер. Вольф — професор університету в Галле (Halle), якого вважали найбільшим знавцем античности у Німеччині, — зумів зацікавити весь інтелектуальний світ Німеччини другої половини XVIII сторіччя вивченням древньої Греції. Він став надійним порад­ником і колеґою Гумбольдта під час втілення реформ, що ґрунтува­лись на думках про універсальну роль мови у розвитку людського розуму. Невипадково Гумбольдт зосередив свої реформи на освоєнні мови Греції золотої епохи Атен.

23


 
 

 

Наприкінці 1808 року Гумбольдт стає радником і директором секції церковних справ і освіти міністерства внутрішніх справ. Цілісно продумана Гумбольдтова реформа прусської освіти розпоча­лась, коли країна зазнала загальної поразки від армії Наполеона Бо-напарта і переживала серйозну політичну кризу. Вона стала доброю спонукою для самовідданої праці національно свідомої еліти у віднов­ленні країни.

Підхід Гумбольдта до реформування прусської шкільної систе­ми ґрунтувався на його прагненні сформувати громадян, які змо­жуть впливати на долю країни. Він твердив, що звичайнісінький поденний робітник повинен мати Fundament (базову освіту) як найос-віченіша особа, а в системі освіти всі елементи повинні бути взаємо­пов'язані. Гумбольдт заклав в основу пропонованих змін ідею Bildung'a. або розвитку гармонійної особистости як мети навчання, яку він вивів із філософії Ґотфріда Вільгельма Ляйбніца. Ляйбніцо-ва концепція прагнення до істини як реального значення життя і внутрішньої досконалости як справжнього його завершення стала для Гумбольдта засадничим принципом.

1809 року з ініціятиви Гумбольдта засновано Берлінський уні­верситет, який сьогодні має ім'я братів Гумбольдтів. Ідея Універси­тету ґрунтувалась на поняттях Wissenschaft (наука) і Bildung (осві­та), а мета полягала у готуванні студентів не до пошуку конкретних шляхів заробітку, а до процесу навчання і вдосконалення, що пови­нен тривати усе життя. Загалом, Гумбольдт уявляв Університет як місце, де і професор, і студент присвячують себе служінню науці.

За наказом короля до новоствореного університету залучено всі наукові й культурні ресурси, що були на той час у Берліні: Акаде­мія наук, Академія мистецтв, медичне облаштування, обсерваторія, ботанічні сади, природознавчі і мистецькі колекції. Берлінський уні­верситет став найпрестижнішим вищим навчальним і науковим за­кладом Европи у XIX сторіччі.

1829 року Гумбольдт залишив державну службу, щоб цілковито присвятити себе науці, жив і працював у своєму родовому помісті Теґель, залюбки працював над перекладами. Його праці, присвя­чені проблемам мови, заклали основи сучасної лінґвістики і досі не втратили своєї цінности. Концепт Університету, який сформулював Гумбольдт, вже два сторіччя поспіль спонукає видатних освітніх ре­форматорів і мислителів світу осмислювати і втілювати цей ідеал, і, як зазначає Ґадамер, "залишається основною метою всіх наших зусиль".

24


 

Вільгельм фон Гумбольдт

Про внутрішню та зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні

Смисл поняття вищих наукових закладів криється у їхній функції. Вони немов вершина, місце скупчення усього, що безпосередньо стосується моральної культури нації. Завдання цих закладів — опрацювати науку у найглибшому, якнайшир­шому сенсі слова та передати духовному вихованню вже опра­цьований матеріял. Однак придатним до вжитку він буде не внаслідок навмисної обробки, а завдяки своїй природі.

Головне завдання вищих наукових закладів — поєднати у собі об'єктивну науку з суб'єктивною освітою, а ззовні — повну шкільну освіту з першими кроками самостійного на­вчання, чи, може, швидше прискорити перехід від одного до другого. Так чи інакше, основним виміром залишатиметься наука. Адже завдяки природній чистоті її належно засвоюва­тимуть навіть попри окремі труднощі.

Втім згадані заклади виконуватимуть свою функцію тільки за умови, що сповідуватимуть чисту ідею науки. Тому пану­ватимуть у їхньому середовищі принципи самотности та сво­боди. Позаяк сам інтелектуальний чин людства врожаїть ли­ше на ґрунті співпраці, для всіх стає очевидною загальна, первісна сила, проміння якої несуть вибрані. Щоправда, не тому, що один привносить те, чого бракує іншому, а тому, що успіх одного додає іншому завзяття. Отже, внутрішня організація таких закладів має сприяти зародженню постійної, плідної, водночас невимушеної та безкорисливої співпраці, усіляко її підтримуючи.

Наступною характерною ознакою вищих наукових закла­дів є ставлення до науки як до нерозв'язаної проблеми, а

25


 

відтак постійний стан пошуку, на відміну від школи, що має справу з готовими, остаточними знаннями та викладанням. Стосунки між учителем та учнем тут будуть принципово інши­ми, ніж, скажімо, у школі. Перший — вже не слуга останніх: відтепер обоє служать науці; учительська справа заснована на присутності учнів, без їнього гурту навколо учителя не може бути й мови про вчителювання. Варто учням не з'яви­тися, як задля реалізації своєї мети учитель сам вирушить на їх пошуки. Отже, відбудеться злука двох стихій: вишколеної, зашкарублої, менш життєдайної зі слабшою, однак, від­вертішою, що сміливо рветься на всі боки.

Якщо відкинути формальний бік справи, то те, що ми на­зиваємо вищими науковими закладами, є, по суті, втіленням інтелектуально-духовного буття людини. До науки та наукового пошуку приходять по-різному: хто через улюблене заняття, хто за внутрішнім покликом. Одні схильні міркувати та збирати матеріял самотужки, інші — воліють робити це серед однолітків, треті — у гурті прихильників. Держава теж повинна зважати на такий принцип, якщо прагне надати чіткішої форми цій довільній, випадковій взаємодії. Вона мусить подбати:

1) і зберегти найбільш жваву та активну форму такої взаємодії;

2) і відвернути її занепад, чітко і суворо розмежовуючи вищі наукові заклади і школу (не лише загальнотеоретично, а передусім на ділі).

Держава має повсякчас усвідомлювати, що прямий вплив з її боку неприпустимий, будь-яке втручання у справу неми­нуче створюватиме нові перепони. І тільки такою є дійсність:

   якщо вже у позитивному суспільстві існують спеціяльні форми та засоби для реалізації діяльности такого мас­штабу, обов'язок держави — забезпечити ними науко­вих працівників;

   бо не лише спосіб надання державою таких засобів може зашкодити суті справи. Уже факт встановлення нею форм та засобів для чужорідного тіла, без сумніву, при­зведе до неґативних наслідків і штовхатиме духовне та високе у приземлену матеріяльну дійсність;

   отже, держава мусить пильнувати передусім внутріш­ньої суті, аби хоч якось відшкодувати те, що сама, ми­моволі, звела нанівець чи зупинила.

Якщо це просто новий погляд на вже відомий процес, то довести його перевагу мав би результат: держава, що керува-

26


 

тиметься ним, втручатиметься дедалі рідше. Адже у буденно­му житті кожної держави навіть теоретично хибний погляд, хай що там казатимуть, не залишиться поза увагою, позаяк у державі ніщо не зникає без сліду.

Після такого переліку неважко збагнути, що підвалиною внутрішньої організації вищих наукових закладів є дотримання принципу, за яким науку слід сприймати як щось ще не з'ясоване й остаточно нез'ясовне. Пошук такої науки триватиме завжди.

Варто людині припинити пошуки правдивої науки або ви­мислити собі, що її коріння не мусить сягати глибин розуму, а створити науку можна, нанизавши величезну кількість зібра­ного матеріялу, — все втрачено раз і назавжди. Втрачено для науки, втрачено для держави. Якщо такий стан речей трива­тиме, наука втече світ за очі, залишивши позаду, немов пусту шкарлупку, навіть мову. Адже характер людини змінить лише та наука, коріння якої сягає людської душі, чиї зерна впали у внутрішнє. Бо ж державі, як і людству, не залежить на знан­нях та промовах, а на характері та вчинках.

Щоб назавжди запобігти такому блуканню, слід підтри­мувати три прагнення розуму:

     найперше — усе виводити з первісного принципу (за яким пояснення природних явищ у найширшому ро­зумінні слова розташовані по висхідній шкалі, наприк­лад, від механічних до динамічних, органічних і врешті психічних);

     постійно прагнути наближення до ідеалу;

     врешті-решт досягти злуки зазначеного принципу та іде­алу в одну ідею.

Створити сприятливі для цього умови не так просто, але нікому й на думку не спаде, що серед німців за це ніхто й не брався. Бо ж ця риса притаманна їхній національній інтелек­туальній вдачі. Варто лише подбати про те, щоб вона не по­терпала від тиску та випадкових протистоянь.

У вищих наукових закладах слід викоренити обмеженість. Однак у їхні стіни, без сумніву, потрапить чимало таких, кому таке прагнення буде чужим, чи навіть осоружним; якщо б воно у чистому вигляді було бодай у кількох осіб, цього було б досить для тривалого і широкого ефекту; ті, хто боро­тимуться проти обмежености, за будь-яких обставин повинні бути у пошані, а ті, хто перешкоджатимуть їм, — у страху.

Найсильніше та найчистіше таке прагнення виражене у філософії та мистецтві. Проте якщо дух цих дисциплін пере-

27


 

ходитиме у інші ділянки пізнання та галузі досліджень ка­зна-як, або ж тільки у логічний чи математично-формальний спосіб, користи від них буде мало, й не тільки тому, що вони легко набувають спотворених форм.

Якщо у вищих наукових закладах врешті запанує прин­цип пошуку чистої науки, то дбати про решту дріб'язку не­має потреби. Бо ЗК НЄ бракуватиме ані цілости, ані повноти, ані розмаїття взаємозв'язків. Власне у тому й полягає та­ємниця будь-якого доброго наукового методу.

Усі внутрішні вимоги, отже, буде виконано.

Щодо форми стосунків наукових закладів з державою та її функції, останній слід подбати про багатий (потужний та різно­манітний) духовний потенціял, відібравши видатних учених та забезпечивши для них свободухдій. Небезпека загрожува­тиме свободі не тільки з боку держави, а й з боку самих закладів. Адже щойно запанує тут певний дух, мимоволі пригнічуватиметься поява іншого. Це може стати джерелом несприятливих наслідків, яким держава має запобігти.

Найважливіша річ — відібрати учених для такого закла­ду. Відкореґувати його склад, випереджуючи можливу невда­чу, можна буде щойно після поділу цілого на підрозділи.

Далі все залежатиме від кількох простих організаційних законів, цього разу, щоправда, глибшої дії. Говорити про них найкраще теж почастинно.

Нарешті настав час розглянути допоміжні засоби, наперед зазначивши, що мертві колекції аж ніяк не будуть осердям такого закладу. Навпаки, не слід забувати, що вони надто легко стають причиною отупіння й кволого розуму. Чи не тому якраз не найбагатші академії та університети завжди були тими, де науку сприймали так серйозно та розважливо, як ніде. З погляду державної політики сказане щодо вищих наукових закладів загалом також стосуватиметься їхніх від­носин зі школою. Перші є науковими закладами, тому слід торкнутися питання про їхній зв'язок із практичним життям.

Університети не повинні відігравати для держави роль гім­назій чи спеціялізованих шкільних закладів, академія не має виконувати функції технічного чи наукового представництва. Загалом (нижче я зупинюся на окремих винятках, що неми­нучі, скажімо, для Університету) держава не має права ви­магати від них чогось, що мало б прямий стосунок до неї. Натомість вона має бути твердо переконана: якщо універси­тети досягнуть своєї мети, то виконають її, державні, завдан-

28


 

ня у набагато вищому сенсі. З цієї позиції і узагальнення будуть набагато ширшими, і діятимуть цілком інші сили та важелі, ніж ті, що їх може застосувати держава.

З іншого боку, обов'язком держави є так вибудувати своє шкільництво, щоб воно справно працювало на вищі наукові заклади. Тут передумовою є правильне розуміння їхнього взає­мозв'язку. Наступний підмурівок — це усвідомлення того, до речі, воно приноситиме щораз більшу користь, що завдання школи — не працювати на випередження університетської на­уки та його функцій. Адже Університет не є лише додатком чи однорідним, на щабель вищим від школи, елементом. Навпа­ки, перехід від школи до Університету — це та дистанція мо­лодого життя, на яку школа за сприятливих обставин повин­на виставити свого вихованця у такій чистоті, щоб він фізич­но, морально та розумово був підготований до свободи та само­стійних учинків. Вільний від нестримного бажання віддатися розвагам чи розпочати практичне життя, він має нести у собі жагу до науки, про яку досі мав хіба приблизне уявлення.

Школа легко і певно може досягти своєї мети, для цього їй варто лише зосередитися на гармонійному розвиткові кож­нісінького таланту своїх вихованців; обмеживши кількість дисциплін, якнайповніше плекати його нахили; так закласти усі знання у його вдачу, щоб розумова праця та пізнання принаджували його не лише під тиском зовнішніх обставин, а завдяки притаманній їм прецизійності, гармонії та красі. Гартуючи молодий розум для чистої науки, задля розвитку мислення вже від початку слід застосовувати математику.

Відшліфована у такий спосіб вдача братиметься за науку самохіть, чого не буде, якщо той самий талан та старанність зазнають іншого гарту. Здобувши повну освіту, такі учні тимча­сово або назавжди з головою пірнуть у практичну суєту, а відтак будуть втрачені й для неї, або ж втішатимуться роз­порошеними знаннями, зрікшись прагнення до високої науки.

Про причину поділу вищих наукових закладів та їхні різновиди

Зазвичай під висловом вищі наукові заклади розуміють університети, академії наук та мистецтв тощо. Хоч виникли ці інститути випадково, їхнє походження охоче пояснюють первісною ідеєю; однак ці похідні, такі популярні від часів

29


 

Канта, не завжди видаються правдоподібними, а іноді — навіть штучними.

Натомість надзвичайну вагу має питання: чи справді варто поряд з Університетом засновувати та підтримувати існування академії? Яку ділянку слід окреслити для кожного з них, аби їхні функції не перетиналися, а яка буде спільною для обох?

Зазначивши, що прероґатива Університету — передавати та поширювати знання, а академії — їх поглиблювати, пер­ший, без сумніву, буде скривджено. До розвитку науки викла­дачі університету спричинилися не менше, а в Німеччині, мож­ливо, і навіть більше за академіків. Вони домоглися поступу у своїх дисциплінах передусім завдяки своєму статусові ви­кладача. Адже вільний усний виклад у слухацькій авдиторії, серед якої завжди було чимало уважних і проникливих голів, спонукатиме особу, звиклу до такої форми науки не менше, ніж інших — вільне письменницьке життя та невимушені стосунки академічного товариства. Очевидно, в університеті, де науку перероблятиме чимало сильних, витривалих, моло­дих голів, її хода буде пришвидшеною, стрімкою. Правдивий виклад науки немислимий без постійних спроб викладача по-новому витлумачити старий матеріял. І було б дивно, якби за таких обставин він не був приречений на нові відкриття. Крім того, викладання в університеті не виснажує настільки, щоб викликати співчуття з приводу немилосердно перерваного за­ради науки дозвілля. Воно радше є допоміжним засобом остан­ньої. До того ж у кожному великому університеті буде жмень­ка вчених, що, маючи декілька лекцій, радше штудіювати-муть та досліджуватимуть на самоті. Тому належно упоряд­кувавши університет та відмовившись від послуг академії, йому, без сумніву, можна доручити завдання розвитку науки.

Водночас брак самоорганізації у типовому середовищі уні­верситетських викладачів навряд чи є переконливою підста­вою для заснування таких дорогих інститутів. По-перше, навіть у середині академії для таких об'єднань характерні довільні рамки; по-друге, вони існують переважно у тих спостережно-експериментальних науках, де важливий швидкий обмін ін­формацією та фактами. Врешті серед природничих дисциплін порівняно легко та без допомоги держави раз у раз виника­ють приватні наукові товариства.

Якщо придивитися уважніше, академії переважно процві­тали за кордоном, де й досі дається взнаки брак благодатного впливу німецького університету, зрештою, тут визнавати його

ЗО


 

не поспішали. Натомість у Німеччині академії досягли вер­шини свого розвитку у тих містах, де не було університетів, а в тих, що були, — щойно утверджувався дух лібералізму та відкритости. За останній час жодна з академій особливо не відзначилася, і вони майже або взагалі не причетні до сучас­ного піднесення німецької науки та мистецтва.

Отже, щоб зберегти життя в обох закладах, слід поєднати їх так, щоб, попри різні сфери діяльности, члени академій одночасно були залучені і в університетах. Поєднавши їх, можна по-новому та вдаліше використати незалежність цих закладів.

Користь полягатиме не так у поєднанні різних сфер діяльности обох установ (адже університетські викладачі, безпе­речно, здатні, не засновуючи академій, виконувати їхню функ­цію, заснувавши, наприклад, власне наукове товариство, як це сталося у Ґьоттінґені; щоправда, таке товариство не надто суттєво відрізнятиметься від академії), скільки у характерно­му устрої та стосунках із державою.

Зрештою, університет завжди тісно пов'язаний з практич­ним життям та потребами держави. Адже, скеровуючи мо­лодь, він завжди виконує практичне доручення держави; на­томість академія має справу з чистою наукою. Університетсь­ких викладачів об'єднують лише загальні рамки внутрішньої та зовнішньої організації свого фаху: про свою роботу вони повідомляють один одному як заманеться, адже кожен торує свою стежку. Академія ж, навпаки, створена для того, щоб праця кожного ставала предметом загального обговорення.

Отож слід ще раз наголосити, що ідея академії є символом найвищої і останньої цитаделі вільної науки,1 найнезалежні-шого від держави закладу. Зрештою, час покаже, чи не стане млява активність такого органу доказом того, що найкорот-ший шлях до правдивого справді иноді пролягає через важкі терени. Гадаю, поспішати не слід, бо сама ідея гарна та ко­рисна, і, може, згодом буде належно втілена.

Отже, між університетом та академією виникає змагання і протистояння. Водночас природа їхнього взаємозв'язку така, що навіть навмисне спровокувавши гіперактивність одного закладу чи, навпаки, животіння іншого, вони самотужки відновлять рівновагу.

Цей антагонізм стосується передусім випадків подвійного членства. Кожен академік повинен мати право читати лекції

1 "Останнім місцем притулку" (досл.).

31


 

без габілітації та членства в університеті. Чимало учених мо­жуть бути одночасно й університетськими викладачами, й ака­деміками. Окрім того, завжди будуть особи, що працювати­муть лише в одному закладі.

Держава має залишити за собою виняткове право призначати на посади університетських викладачів. Без сумніву, тут нерозумно наділяти факультети більшим впливом, ніж його зазвичай має розважливий та чесний кураторій2. Адже антагонізм і тертя в університеті бажані та цілющі, а колізії, що виникатимуть між учителями на ґрунті роботи, провокуватимуть зміну їхніх поглядів. Отже, структура університету дуже тісно пов'язана з інтересами держави.                                       

Щодо академії, то своїх членів вона обиратиме на власний розсуд. Не забуваймо, що їхні кандидатури погоджує король, який не завжди йде на поступки. Однак академія — це спільно­та, для якої принцип єдности найважливіший. її наукові інте­реси стоять поза буденними інтересами держави.

Звідси і випливає згадана коректива у доборі складу вищих наукових закладів. Держава та академія мають тут приблизно однаковий вплив, тому мотиви, що криються за діями кожно­го, стануть очевидними якнайшвидше. Варто комусь із них зійти на манівці, суспільна думка одразу винесе свій незалеж­ний вердикт. Страх, що держава та академія одночасно зроб­лять одну й ту ж кадрову помилку, безпідставний. Навряд чи одночасно під загрозою коли-небудь опиняться вибори членів кожного закладу. Зрештою, це тільки пожвавить клімат всере­дині установ.

Колектив майбутніх працівників має бути якнайстро-катішим, оскільки до обох категорій — призначених державою та обраних академією — ще приєднаються приват-доценти. Адже для останніх — бодай на початку —винагородою і натх­ненням будуть лише оплески слухацької авдиторії.

Поряд із суто академічною роботою академія може набува­ти нових, тільки для неї можливих функцій, організовуючи, наприклад, серії досліджень та спостережень. Дещо вона про­водитиме на власний розсуд, інше — за ініціятивами ззовні. Якраз на них й впливатиме університет, засновуючи щораз нові зв'язки.

Окрім академій та університету, до вищих наукових закла­дів, належать малоактивні інститути. Як окрема структура вони повністю повинні перебувати під наглядом держави.

2 Наглядова рада. - Прим, перекл.

32


 

Університет та академія повинні володіти не тільки окремо обумовленим правом залучати інститути, а й правом нагляду над ними.

Академії, щоправда, здійснюватимуть його не безпосеред­ньо, а через подання своїх зауважень та пропозицій державі.

Саме через університет академія може користати з інститу­тів, маючи з того неабиякий зиск. Скажімо, анатомічний та зоотомічний театри переважно існують поза структурою акаде­мії, оскільки досі їх сприймали лише з позиції медицини, а не з ширшої перспективи природничих наук.

Академія, університет та допоміжні наукові інститути ста­новлять три рівноправні, незалежні частини загального інсти­туту вищої науки.

Усі вони — два останні більше, а перші — менше — пере­бувають під керівництвом та верховним наглядом держави.

Академія та університет однаково самостійні; взаємозв'я­зок між ними виникає лише у випадках подвійного членства. Себто коли університет дозволяє академікам читати лекції, а академія проводить запропоновані університетом серії дослідів та експериментів.

Щодо нагляду над університетом та академією, то його здійснюватимуть допоміжні інститути, які залучатимуть їх за потреби. Контроль інститутів можливий тільки опосередковано через державу.

Про академію3

Переклав з німецької Роман ДУБАСЕВИЧ

Перекладено за виданням:

Wilhelm von Humboldt.

"Uber die innere und aussere Organization

der hoheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin" //

Die Idee der deutschen Universitdt. - Darmstadt:

Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 1959. - C. 375-386.

Тут манускрипт уривається.