Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра теоретичної і практичної філософії

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

 

___________________________

“______”_______________20___ р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 _____________Релігієзнавство___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______6.020302 – історія_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

  для спеціальності __________­­­­ ­_­­­­­­­­­­­­­_______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________________

(назва спеціалізації)

  факультету ____________історичний___________________

 (назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2010


                                                       

 

«Релігієзнавство»

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю історія. „___” ________, 200__.- __ с.

 

Розробник: Шильман Михайло Євгенович, канд. філософських наук, ст. викладач

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р.

 

                         Завідувач кафедрою ____Карпенко І.В.____________________

 

                                                                _______________________ (__________________)

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

                                                                                                                                                                    

Протокол № ___ від.  “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

020302 – історія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

історія

 

Рік підготовки:

2-й

2-й

Загальна кількість годин - 72

Семестр

 

4-й

4-й

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 34 год.

10 год.

Практичні, семінарські

год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

38 год.

 год.

ІНДЗ:      год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 1

для заочної форми навчання -

 

 

 

 

 

 

 


 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів з основними світовими релігійними системами, віровченнями і традиціями, їх ідейним, етичним та філософським підґрунтям; простежування історії їх виникнення, становлення і трансформацій у часі, а також виявлення специфіки їх функціонування в умовах сьогодення.

Завдання: підвищити гуманітарну культуру мислення студентів, упорядкувати та збагатити знання стосовно питань релігійного життя та релігійної свідомості, навчити коректно ставитися до явищ духовної культури. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: базові підходи до феномену релігії, що панують в релігієзнавстві, класифікацію та хронологію релігій, основні елементи релігійного світогляду, концептуальні розходження великих релігійних систем, конфесійну, теологічну та понятійну специфіку найбільш вагомих релігійних концепцій.

вміти: адекватно ставитися до будь-яких релігійних поглядів, оперувати загальними термінами та поняттями релігієзнавства, вісти між-конфесіональний діалог, розпізнавати корені сучасних нетрадиційних релігій. 

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Підходи релігієзнавства до феномену релігії

Тема 2. Специфіка релігійної свідомості та елементарні види релігійних вірувань

Тема 3. Класифікація та типологія релігійних систем, форм, практик та течій

Тема 4. Доктринальне ядро зороастризму. Монотеїстична система іудаїзму.

Тема 5. Політеїзм та культурно-релігійне різноманіття індуїзму

Тема 6. Національні релігії Китаю: конфуціанство та даосизм

Тема 7. Синто: структура вірувань. Релігійні погляди древніх слов’ян

Тема 8. Буддизм: базові положення, доктрина та основні напрямки

Тема 9. Християнство: історія виникнення, основні ідеї, тексти та конфесії

Тема 10. Історія, доктрина, теологія та сучасні трансформації католицизму

Тема 11. Соціально-релігійна доктрина протестантизму. Специфіка православ’я

Тема 12. Іслам: доктринальне становлення, основні ідеї, тексти та напрямки

Тема 13. Містико-релігійні вчення та практики: кабала, йога, суфізм

Тема 14: Сучасна релігійність: теософія, нетрадиційні вчення, погляди та культи

 

 


4. Структура навчальної дисципліни

Назви

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

л

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Підходи релігієзнавства до феномену релігії

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Специфіка релігійної свідомості та елементарні види релігійних вірувань

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Класифікація та типологія релігійних систем, форм, практик та течій

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Доктринальне ядро зороастризму. Монотеїстична система іудаїзму

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Політеїзм та культурно-релігійне різноманіття індуїзму

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Національні релігії Китаю: конфуціанство та даосизм

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Синто: структура вірувань. Релігійні погляди древніх слов’ян

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Буддизм: базові положення, доктрина та основні напрямки

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Християнство: історія виникнення, основні ідеї, тексти та конфесії

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Історія, доктрина, теологія та сучасні трансформації католицизму

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Соціально-релігійна доктрина протестантизму. Специфіка православ’я

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Тема 12. Іслам: ідейне становлення, основні ідеї, тексти та напрямки

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Містико-релігійні вчення та практики: кабала, йога, суфізм

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14: Сучасна релігійність: теософія, нетрадиційні вчення, погляди та культи

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять

Не передбачено

 

6. Теми практичних  занять

Не передбачено

 

7. Теми лабораторних  занять

Не передбачено

 

8. Самостійна  робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Історія, етимологія, традиції тлумачення терміну «релігія»

4

2

Релігійні складові соціальної конституції до-індустріальних суспільств

6

3

Взаємовідношення релігії, науки та філософії в історії західноєвропейської думки

6

4

Особливості східних філософсько-релігійних вчень

10

5

Християнське підґрунтя концепції «світової історії»

8

7

Секуляризація суспільства та «нова релігійність» сучасності

4

 

Разом

38

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Не передбачено

 

10. Методи навчання

Лекції, аудиторний тестовий контроль, самостійна робота.                                        

 

11. Методи контролю

Залік (травень поточного навчального року).

                                                                       


12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

 

 

 

зараховано

80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

1-49

FX

не зараховано

 

                                      13. Методичне забезпечення

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. –М.: «Высшая школа», 2005.

2. Гараджа В.И. Религиоведение. –М.; Аспект-Пресс, 1995.

3. Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. –СПб., 1997.

 

Допоміжна

1. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь – минимум - М.: Гардарика, 1998.

2. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. –М.: Ладомир, 1999.

3. Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира. –М., 2006.

 

15. Інформаційні ресурси

1. http://religa.narod.ru/

Rambler's Top100
Hosted by uCoz